top of page

Algemene Voorwaarden

Mapije

Westerweg 39
1906 EK Limmen

www.mapije.com
www.speedportraits.com

 

mapije.nl@gmail.comkvk: 53572904
BTW: NL002109319B72

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is
aangegeven.


Mapije: ZZP Mapije, de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van Mapije.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Mapije en de opdrachtgever.
Opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en Mapije te bepalen werkzaamheden die door Mapije verricht dienen te worden en
de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

 

 

Artikel 2 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Mapije en een opdrachtgever voor het maken van live sneltekeningen en tekeningen in opdracht. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op zulk soort overeenkomsten met Mapije, voor de uitvoering waarvan derden dienden te worden betrokken. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukking schriftelijk zijn overeengekomen.


Alle door Mapije gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand op
het moment dat Mapije een offerte stuurt met de Algemene Voorwaarden als bijlage en de aspirant-opdrachtgever akkoord gaat met de desbetreffende offerte.


Mapije kan een aspirant opdrachtgever om haar moverende redenen weigeren.
Algemene voorwaarden van opdrachtgever en/of derden zijn voor Mapije niet bindend en niet van toepassing.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbieding en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Mapije om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
2. Mapije is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt.
3. De in een aanbieding en offerte vermelde prijzen zijn exclusief kosten voor hardware, de aanschaf en of juiste werking van hardware, noodzakelijke software en/of softwarelicenties, afdrachten van auteursrechten, kosten van toegang tot het internet en dergelijke.
4. Mapije kan niet aan haar aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Mapije draagt zorgt voor levering van het eindproduct conform de kenmerken zoals omschreven in de offerte ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. Levertijden in offertes van Mapije zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Mapije niet tot de levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten en/of nabestellingen.
8. . Bij annulering van de opdracht binnen dagen (14) dagen van de afgesproken leverdatum van de opdracht of wanneer Mapije reeds begonnen is met de opdracht is om welke reden ook de opdrachtgever de volledige honorering verschuldigd, tenzij aantoonbaar sprake is van een wanprestatie van Mapije. Mapije zal (behoudens vertragingen wegens omstandigheden buiten haar schuld) al het mogelijk doen om zich te houden aan de afgesproken levertijden.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. Mapije zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in overeenstemming met gangbare techniek.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Mapije het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mapije aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan Mapije worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mapije zijn verstrekt, heeft Mapije het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Mapije is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Mapije is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte (onjuiste en/of onvolledige) gegevens.
5. Overeenkomsten tot het maken tekeningen kunnen in fasen worden uitgevoerd. Mapije kan de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Indien de opdrachtgever wijzigingen, correcties, aanvullingen of aanpassingen wenst waardoor eerder door de opdrachtgever goedgekeurde resultaten/onderdelen alsnog veranderd moeten worden, brengt Mapije hiervoor meer werk en kosten in rekening.
6. Indien door Mapije of door Mapije ingeschakelde derden in het kader van de opdrachtgever werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. De opdrachtgever vrijwaart Mapije voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
8. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde (deel)werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Mapije derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5 Duur van overeenkomst
1 Mapije maakt 8 a 10 tekeningen per uur en kan per uur worden ingehuurd met een minimum van 2 uur. Voor tekeningen vanaf foto's spreekt Mapije met de opdrachtgever een deadline af.

 

2 Wanneer Mapije wordt ingehuurd zal zij tenminste vijftien (15) minuten van te voren aanwezig zijn.

 

Artikel 6 Levering
De opdrachtgever is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gedaan. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever nadat Mapije hem heeft verwittigd. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. Komen Mapije en de opdrachtgever bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen op kosten van de opdrachtgever, tenzij Mapije bij het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever
andere condities heeft medegedeeld. Mapije behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren. Indien Mapije gegevens behoeft van de opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de opdrachtgever deze aan Mapije ter beschikking heeft gesteld. Indien Mapije een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan een (1) week overschrijden, tenzij er spraken is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Mapije schriftelijk in gebreke
te stellen. Mapije zal (behoudens vertragingen wegens omstandigheden buiten haar schuld) al het mogelijk doen om zich te houden aan de afgesproken levertijden.

 

Artikel 7 Monsters, modellen en schetsen
1. Is aan de opdrachtgever een ontwerp van een afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat het product daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het product daarmee zal overeenkomen.

Artikel 8 Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die deel van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 9 Garantie
1. Mapije garandeert dat de te leveren afbeeldingen voldoen aan de overeengekomen eisen en normen. Afwijkende technische specificaties moeten door de opdrachtgever worden voorgesteld.
2. De onder lid 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren producten zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de opdrachtgever van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Mapije.
3. De onder lid 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van een (1) maand na levering.
4. Het door zowel opdrachtgever en Mapije getekende contract dient als een schriftelijk garantiebewijs.
5. Indien de te leveren producten niet voldoen aan deze garanties, zal Mapije de producten binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, naar keuze van Mapije vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de opdrachtgever zich reeds nu de vervangen producten aan Mapije te retourneren en de eigendom daarover aan Mapije te verschaffen.
6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebruik is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Mapije, de opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de producten of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de producten niet bestemd zijn.
7. Indien het geleverde product niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Mapije niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
8. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantie-aanspraken van de opdrachtgever uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de opdrachtgever is verkocht en geleverd.

Artikel 10 Prijsverhoging/ Vergoeding/ Kosten
1. Mapije mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significant prijswijzigingen hebben voorgedaan.
2. Indien Mapije met de opdrachtgever een vaste projectprijs is overeengekomen, is Mapije niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien de oorzaken van externe aard zijn.
3. De door Mapije gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 11 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Mapije zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Mapije de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Mapije daarbij aangeven in hoeverre de wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit tarief tot gevolg heeft.
5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Mapije geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die volledig aan haar kunnen worden toegerekend.

6. Een wijziging in het aantal uur dat Mapije komt tekenen kan kosteloos worden doorgevoerd, met een minimum  van 2 uur.

7. Bij het annuleren van de opdracht nadat de offerte is getekend, is de opdrachtgever 50% van de honorering aan Mapije verschuldigd. Tenzij de annulering zich in de eerste twee (2) weken plaats vindt na het ondertekenen van de offerte.

 

Artikel 12 Betaling
1. Na aanvaarding van het aanbod is de opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen hoofdsom aan Mapije aan te betalen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Mapije start pas met de opdracht wanneer deze betaling ontvangen is. De resterende betaling dient plaats te vinden na voltooiing van het product. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Mapije aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichtingen niet op.
2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Mapije op de koper onmiddellijk opeisbaar.
4. Mapije heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
5. Mapije kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
6. Mapije kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding
1. Mapije is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de Mapije diensten te staken indien de opdrachtgever:
a. De verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b. Na het sluiten van de overeenkomst Mapije ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
c. Bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
d. De overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan.
e. Surseance van betaling heeft aangevraagd.
f. In staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend.
g. Onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden.
2. Voorts is Mapije bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordien welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Mapije op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Mapije de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Mapije behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14 Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00
2. Indien Mapije aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
4. De opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 15 (Eigendoms-)voorbehoud
1. Alle door Mapije geproduceerde zaken blijven eigendom van Mapije tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De opdrachtgever is niet bevoegd de in lid 1 genoemde producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder (eigendoms-)voorbehoud geleverde producten willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Mapije zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De opdrachtgever verplicht zich de onder (eigendoms-)voorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Door Mapije geleverde producten, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het (eigendoms-)voorbehoud vallen, mogen nimmer worden doorverkocht of als betaalmiddel worden gebruikt tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6. Voor het geval dat Mapije haar in dit artikel aangeduide (eigendoms-)rechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Mapije of door deze aan te wijze derden om al die plaatsen te betreden waar producten van Mapije zich bevinden en die producten mede terug te nemen.

Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Mapije zich de rechten en bevoegdheden voor die Mapije toekomt op grond van de Auteurswet.
2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de producten aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Alle door Mapije eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, zijn uitsluitend bestemd om door de opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Mapije worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
4. Mapije behoudt zich het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
5. Mapije behoudt ten alle tijden het recht om de geleverde diensten en/of goederen te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder vertoning op internet, , tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6. Vertoning van de door Mapije geleverde producten en diensten aan derden of documentatie hiervan, zowel ruimtelijk als virtueel, is uitsluitend toegestaan onder naam van Mapije , tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 17 overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Mapije geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Mapije niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Mapije worden daaronder begrepen.
3. Mapije heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Mapije haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade van de andere partij.
5. Voorzover Mapije ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Mapije gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

 

Artikel 18 Aansprakelijkheid
1. Indien door Mapije geleverde afbeeldingen gebrekkig zijn en/of Mapije op toerekenbare wijze tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Mapije jegens de opdrachtgever beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garantie” is geregeld. Mapije is slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
2. De aansprakelijkheid is ten allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag wat vastgesteld is voor het in het contract overeengekomen project.
3. Mapije kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Mapije voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Opdrachtgever vrijwaart Mapije voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten van Mapije. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mapije aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Mapije toegerekend kan worden.
c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Mapije aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4. Mapije is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparing en schade door bedrijfsstagnatie.
5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Mapije of haar ondergeschikten.
6. Mapije is niet aansprakelijk voor fouten in de tekst van het ontwerp, wanneer de opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven, voor fouten gemaakt door derden of voor fouten als gevolg van irrelevante, onvolledige, onjuiste en / of onbetrouwbare gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Artikel 19 Geschillen
1. De rechter in Zaanstad is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Mapije het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 20 Slotbepaling
1. Op elke overeenkomst tussen Mapije en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Ingeval van uitleg en van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van www.speedportraits.com
3. Ingeval van uitleg en van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van oepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie ofwel de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Mapije
de Wit
bottom of page